MSXML Parser 6.10.1200.1

MSXML Parser 6.10.1200.1

Microsoft – 2,6MB – Freeware –
ra khỏi 106 phiếu
Microsoft XML lõi dịch vụ (MSXML) là một tập hợp các dịch vụ cho phép nhà phát triển để xây dựng các ứng dụng dựa trên XML Windows bản địa. Nó hỗ trợ XML 1.0, DOM, SAX, một bộ xử lý XSLT 1.0, hỗ trợ giản đồ XML bao gồm XSD và XDR, cũng như các công nghệ khác liên quan đến XML.

Tổng quan

MSXML Parser là một Freeware phần mềm trong danh mục Khai triển được phát triển bởi Microsoft.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 15.802 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của MSXML Parser là 6.10.1200.1, phát hành vào ngày 21/10/2013. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 21/09/2007.

MSXML Parser đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 2,6MB.

Người sử dụng của MSXML Parser đánh giá xếp hạng 3 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho MSXML Parser!

Cài đặt

người sử dụng 15.802 UpdateStar có MSXML Parser cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản